Reklamační řád

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č.89/2012Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb.,Zákon o ochraně spotřebitele,ve znění pozdějších předpisů(dále jen,,Zákon") a vztahuje se na spotřební Zboží ( dále jen ,,Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady ( dále jen ,,Reklamace").

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého podnikání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Prodávající je podnikatel Jana Hamšíková, Písečná 223 , Písečná u Jeseníku 79082, www.nabytek-venuse.cz. Jana Hamšíková je osoba , která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vady zboží

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat  jen výměnu součásti, není-li možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Lhůty

Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost po dobu 6 měsíců a po dobu 24 měsíců odpovědnost za závady, kdy záruční lhůta se začíná dnem prodeje. Zákazník se pro splnění reklamačních podmínek zavazuje používat zboží k obvyklému účelu.

Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží zákazníkem. Záruční doba Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti,činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Převzetí zásilky a reklamace

Zásilku doručenou dopravcem doporučujeme před převzetím důkladně zkontrolovat. V případě, že je zboží na první pohled poškozeno, sepište reklamační zápis. Zde uveďte místo poškození(např.poškozené hrany boku skříně,díl č. 2 ). Pokud budete chtít reklamovat zboží zjevné poškozené přepravcem a nebude vystaven Zápis o škodě, nebudeme moci takovouto reklamaci přijmout.  Reklamace na rozbité sklo je možné uplatnit pouze u dopravce.

Pokud zjistíte po rozbalení nepoškozeného obalu výrobní vadu co nejdříve nás kontaktujte.

Poškozené nebo chybějící zboží se budeme snažit dodat v co nejkratším termínu. Dodavatel má lhůtu 30 dnů na vyřízení.

Nekompletnost zásilky je nutné podat písemně na e-mail nabytek-venuse@seznam.cz ihned po doručení zásilky, nejpozději však do 3 pracovních dnů od data doručení zásilky. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána.

Reklamace musí obsahovat

- název reklamovaného zboží

- konkrétní popis závady

- reklamovaný výrobek nebo reklamovaná část

- kopii dokladu o koupi (faktura), nebo jiný doklad potvrzující koupi

- doporučujeme též přiložit záruční list ( u příslušenství je záručním listem doklad o koupi - stačí kopie)

- adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás ( telefon, email na Vás)

Pokud reklamace nebude obsahovat tyto náležitosti bude reklamace s největší pravděpodobností vyřízena jejím zamítnutím, pokud kupující dodatečně nebude schopen napravit potřebné informace a doklady, které umožňují reklamaci úspěšně vyřídit. Reklamované zboží je nutné dopravit k nám jakýmkoliv způsobem na naši adresu. Zpět bude opravený výrobek dopraven na naše náklady.

Reklamace zasílejte na adresu

nabytek-venuse@seznam.cz

nebo poštou na adresu:        Jana Hamšíková

                                             Písečná 223

                                             79082

V případě, že vyřešení Vaší reklamace vyžaduje odvoz reklamovaného nábytku do výroby. Doručte, prosíme , reklamované elementy na výše uvedenou adresu.

Vaše reklamace bude vyřízena v 30-ti denní reklamační lhůtě, která začíná dnem převzetí reklamace.

Vyřízení reklamace

O vyřízení reklamace budete informováni telefonicky či elektronickou poštou.

Ostatní

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje(fakturu), která musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat  jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího ,IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště,jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky.  V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinni vrátit vše, co si na jejím základě poskytli.  V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Vyřízení reklamace

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace(části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data  pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Prodávající po řádném vyřízení Reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj.zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentech ke zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet .

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 26.11.2015. Změny reklamačního řádu vyhrazeny. 

Jak se vyhnout neoprávněné reklamaci

Ošetření čalouněného nábytku

 • životnost látky zvýšíte pravidelným ošetřením a čištěním.
 • prašnost nepůsobí příznivě na tkaninu.
 • přímé sluneční světlo škodí jak textilním vláknům, tak i barvám, proto se doporučuje používání závěsů, markýz a žaluzií, aby se zabránilo přímému slunečnímu záření.
 • při čištění je nutné dodržovat postup předepsaný výrobcem čistících prostředků.
 • vzniklé skvrny je nutné okamžitě odstranit.
 • potahové látky ošetřujte, pouze k tomu určenými prostředky.
 • skvrny netřete, pouze odsávejte čistým bílým hadříkem.
 • tkaninu nečistěte kartáči s drsným povrchem.
 • nepoužívejte při čištění benzinový čistič.
 • chraňte tkaninu před ostrými předměty.
 • boční konstrukce opěradel není určena k sezení.
 • rozkládací typy sedacích souprav nejsou určeny ke každodennímu spaní.
 • vadou k reklamaci potahových, dřevěných popřípadě dýhovaných materiálů není obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl, u přírodních, textilních materiálů nejsou vadou drobné odchylky ve vzoru nebo barevném tónu, zejména u dodatečně objednaného zboží.
 • výrobek nevystavujte dlouhodobému působení vody ani vodních par, sálavého tepla a přímého slunečního tepla a UV záření.
 • výrobky musí být ve vodorovné poloze, nerovnosti vypodložené.
 • vadou k reklamaci nejsou rozdíly rozměru u čalouněného nábytku v rámci tolerance.
 • dovozce si vyhrazuje práva na drobné odchylky v technologii prodávaného zboží.
 • přirozené stárnutí potahové látky nebo koženky, usně , eko-kůže (různé projevy blednutí, popraskání , rozměrové změny, vytahání , tuhnutí , křehnutí) není vadou materiálu a nelze jej zaměňovat s jeho životností.
 • pro dlouhou životnost potahové látky nesmí být přímý kontakt lidské pokožky s povrchem potahové látky, postupné pronikání lidského potu, mastnot a nečistot při nadměrném pocení, pronikání mastnot a nečistot a potu z lidských vlasů, znečištění povrchu potahové látky domácími zvířaty zbarvení a znečištění povrchu od oděvu uživatelů na nichž může být nedostatečně fixovaná barva, zbarvení a znečištění od přehozů a jiných odložených předmětů, poškrábání a protržení potahové látky různými předměty (klíče, boty, nýty, nehty, zdrhovadla), pády odřeniny a hrubé otřesy při stěhování, manipulaci a dopravě, poškození vnějšími vlivy - oheň, cigareta, zaplavení vodou.

 Pro odstranění nečistot doporučujeme:

 • slabý roztok mýdla , suché pěny - nejlépe speciální přípravky pro čalouněný nábytek (speciální prodejny , drogerie). U těchto přípravků dodržujte návod k použití.
 • potahovou látku čistěte po směru vlasu (nikdy nečistit krouživými pohyby kartáčkem), neperte (větší množství vody může znehodnotit výrobek) nežehlete .

Ošetření dřevěného, dýhového a nábytku vyrobeného z lamina

 • výrobek nečistěte abrazivními prostředky, organickými rozpouštědly, či jinými agresivními chemikáliemi. Nejste-li si jisti vhodností čistícího prostředku, pak jej neaplikujte !!!
 • výrobek nevystavujte dlouhodobému působení vody ani vodních par, sálavého tepla a přímého slunečního tepla a UV záření.
 • prach z nábytku odstraňte čistou měkkou prachovkou, která nemá brusné účinky.
 • čistění provádějte běžnými saponátovými prostředky s následným vytřením do sucha.
 • ke snížení tření u zásuvek na třecí plochy použijte parafin nebo suché mýdlo.
 • občasnou kontrolou a dotažením všech šroubů a vrutů na výrobku dosáhnete delší životnosti výrobků.
 • při možné nerovnosti podlahy je nutno seřídit dveře vyrovnáním pomocí seřizovacích šroubů u závěsu dveří.
 • výrobky musí být ve vodorovné poloze, nerovnosti vypodložené.
 • u výrobku s posuvnými dveřmi musí být skříň dána do vodováhy , což Vám zajistí lehký chod dveří.
 • vadou k reklamaci nejsou zvukové projevy.
 • záruka se nevztahuje na vady výrobku, které vznikly běžným opotřebením, nevhodným uskladněním, vlastní přepravou, manipulací, neodbornou montáží u spotřebitele a nesprávným používáním.
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.